ქართული სპორტის მუზეუმი

ზოგადი ინფორმაცია

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა

საჯარო ინფორმაცია ღიაა და ყველასთვის ხელმისაწვდომია, გარდა სახელმწიფო, კომერციულ და პირად საიდუმლოებას მიკუთვნებული ინფორმაციისა.

საჯარო ინფორმაციის მისაღებად პირი წარადგენს წერილობით განცხადებას.

საჯარო ინფორმაცია გაიცემა დაუყოვნებლივ ან კანონით დადგენილ შემთხვევებში არაუგვიანეს 10 დღისა.

მოქალაქეს უფლება აქვს აირჩიოს საჯარო ინფორმაციის მიღების ფორმა (ასლი, ამობეჭდილი ან ელექტრონული ვერსია) თუ იგი სხვადასხვა სახით არსებობს, აგრეთვე გაეცნოს ინფორმაციას დედანში.

საქართველოს კონსტიტუცია მუხლი 41

1. საქართველოს ყოველ მოქალაქეს უფლება აქვს კანონით დადგენილი წესით გაეცნოს სახელმწიფო დაწესებულებებში მასზე არსებულ ინფორმაციას, აგრეთვე იქ არსებულ ოფიციალურ დოკუმენტებს, თუ ისინი არ შეიცავენ სახელმწიფო, პროფესიულ ან კომერციულ საიდუმლოებას.

2. ოფიციალურ ჩანაწერებში არსებული ინფორმაცია, რომელიც დაკავშირებულია ადამიანის ჯანმრთელობასთან, მის ფინანსებთან ან სხვა კერძო საკითხებთან, არავისთვის არ უნდა იყოს ხელმისაწვდომი თვით ამ ადამიანის თანხმობის გარეშე, გარდა კანონით დადგენილი შემთხვევებისა, როდესაც ეს აუცილებელია სახელმწიფო უშიშროების ან საზოგადოებრივი უსაფრთხოების უზრუნველსაყოფად, ჯანმრთელობის, სხვათა უფლებებისა და თავისუფლებების დასაცავად.

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასა და ელექტრონული ფორმით გაცემის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მთავარი სპეციალისტი
მაკა კომახიძე
ტელ: (995) 599-50-15-58
ელ.ფოსტა: sportmuzeum@msy.ge

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული მოთხოვნა

ელექტრონული ფორმით მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე უნდა გაიგზავნოს სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელ პირთან ელექტრონულ მისამართზე - sportmuzeum@msy.ge სამინისტროს ვებ-გვერდზე ან/და სსიპ მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს სახელმწიფო სერვისების ელექტრონული პორტალიდან www.my.gov.ge

საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე ელექტრონული ფორმით წარდგენილი მოთხოვნა უნდა შეიცავდეს
ა) ინფორმაციის მომთხოვნი ფიზიკური პირის სახელს, გვარს, პირად ნომერს, ტელეფონის ნომერს.

ბ)ინფორმაციის მომთხოვნი იურიდიული პირის დასახელებას, საიდენტიფიკაციო ნომერს, იურიდიულ მისამართს, ტელეფონის ნომერს, ხელმძღვანელი პირის სახელს, გვარს.

გ) მითითებას საჯარო ინფორმაციის მიღების სასურველი ფორმის შესახებ - ელექტრონული ფოსტის საშუალებით, კომპაქტურ დისკზე ჩაწერილი, მატერიალური სახით თუ დედანში გაცნობის გზით.

ამ მუხლის მე -2 და მე -3 პუნქტებით დადგენილი წესების დარღვევით წარდგენილი მოთხოვნა საჯარო ინფორმაციის გაცემაზე სამინისტროს მიერ არ განიხილება.

პროაქტიულად გამოქვეყნებაზე პასუხისმგებელი პირი

სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მთავარი სპეციალისტი
მაკა კომახიძე
ტელ: (995) 599-50-15-58
ელ.ფოსტა: sportmuzeum@msy.ge[/b]


მიმაგრებული დოკუმენტები:

2.3. ინფორმაცია გასაჩივრების წესის შესახებ

2.3. საჩივრის ფორმა

2.4 სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს პარლამენტს

2.4 სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტს

2.4 სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს პრემიერმინისტრს

2.4 სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის 2013 წლის ანგარიში ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ. საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს

საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი. თავი III -ინფორმაციის თავისუფლება

საქართველოს კონსტიტუცია. მუხლი 41

საჯარო ინფორმაციის ელექტრონული ფორმით მოთხოვნისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 26 აგვისტოს # 219 დადგენილება

2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ 2013 წელს მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2013 წლის I კვარტალში

2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ 2013 წელს მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2013 წლის IV კვარტალში

2.2. საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის, გაცემისა და პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ 2013 წლის 24 სექტემბრის ბრძანება #3

2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ 2014 წელს მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2014 წლის II კვარტალში

2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ 2014 წელს მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2014 წლის I კვარტალში

2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2014 წლის III კვარტალში

2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2014 წლის III კვარტალში

2.4-2014-.zip [144.86 Kb] (გადმოწერა: 2) 2.4. სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის 2014 წლის ანგარიშები ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერმინისტრს, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს.

1.3.-2014-.pdf [221.21 Kb] (გადმოწერა: 2) 1.3. ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ 2014 წლის ანგარიში

2.5.-2014-IV-.pdf [110.69 Kb] (გადმოწერა: 7) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2014 წლის IV კვარტალში

2.5.-2015-I-.pdf [121.96 Kb] (გადმოწერა: 0) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2015 წლის I კვარტალში

2.5. 2015 წლის მე-2 კვარტალში სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმს საჯარო ინფორმაცია გაცემული არ აქვს

-2015-III-.pdf [108.75 Kb] (გადმოწერა: 5) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2015 წლის III კვარტალში

2.5.-2015-IV-.pdf [109.06 Kb] (გადმოწერა: 2) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2015 წლის IV კვარტალში

1.3.-2015-.rar [448.34 Kb] (გადმოწერა: 10) ადმინისტრაციული ორგანოს საქმიანობის შესახებ წლიური ანგარიში

2.5.-2016-II-.rar [6.73 Kb] (გადმოწერა: 7) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2016 წლის II კვარტალში

2.5.-2016-III-.rar [103.93 Kb] (გადმოწერა: 2) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2016 წლის III კვარტალში

2.4.-2016-.rar [3.68 Mb] (გადმოწერა: 1) 2.4. სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის 2014 წლის ანგარიშები ინფორმაციის თავისუფლების შესახებ, საქართველოს პრეზიდენტს, საქართველოს პრემიერმინისტრს, საქართველოს პარლამენტს, საქართველოს საკანონმდებლო მაცნეს.

2.5.-2016-IV-.rar [103.35 Kb] (გადმოწერა: 2) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2016 წლის IV კვარტალში

2.5.-2017-I-.rar [104.51 Kb] (გადმოწერა: 3) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2017 წლის I კვარტალში

2.5.-2017-II-.rar [180.07 Kb] (გადმოწერა: 1) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2017 წლის II კვარტალში

-III-KVARTALI-tatia.rar [104.15 Kb] (გადმოწერა: 3) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2017 წლის III კვარტალში

2.5.-2017-IV-.rar [178.89 Kb] (გადმოწერა: 0) 2.5. ინფორმაცია სსიპ ქართული სპორტის მუზეუმის მიერ მოთხოვნილი და გაცემული საჯარო ინფორმაციის შესახებ 2017 წლის IV კვარტალში