ქართული სპორტის მუზეუმი

სტრუქტურა

დირექტორიმთავარი სპეციალისტი

მთავარი სპეციალისტი

უფროსი სპეციალისტი

სპეციალისტი